Thailand Networking Group (THNG) Camp 2014

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2014

Share Button

thng-banner

4th Camp: Thailand Networking Group (THNG) Camp 2014
วันที่จัดงาน: 22 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัดงาน: หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

หลักการและเหตุผล

Thailand Networking Group หรือ THNG เป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ภายใต้แนวความคิดที่ว่า”Internet Technology for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม” โดยมีการดำเนินการดังนี้

 • การเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
 • การให้ข้อมูล และความรู้กับชุมชน
 • เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม THNG รุ่นใหม่ผ่านทาง THNG Camp
 • ให้สถานที่ และโอกาสของการอภิปรายปัญหาในการพัฒนาภูมิภาคในประเทศ
 • สร้างความท้าทายที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาสังคม

กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม เช่น post – disaster ICT THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

THNG Camp ครั้งแรกได้มีการจัดขึ้น ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในปี 2553 โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายขึ้นมา 2 ครั้งถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ และ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้มีการจัดค่ายครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี และในปีนี้จะเกิดค่าย THNG Camp ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มุ่งหวังจะสร้างทีมอาสาสมัครในการลงพื้นที่ที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จะมีการจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2556 โดยยึดแนวคิดที่ว่า “IT Innovation for Society”

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 1. ทำให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
 2. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม
 3. สร้างนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
 2. เกิดเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่
 3. เกิดนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี

 1. รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่
 2. มีความสนใจเทคโนโลยี และมีใจเพื่อสังคม
 3. ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก
 4. หลังจบค่ายผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยินดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนสมัคร THNG Camp ครั้งที่ 4 Register พร้อมกรอกรายละเอียด

Share Button
Cyber World Towers

VPLS Opens Bangkok Data Center

Share Button

Data Center Information

VPLS’s initial expansion into Southeast Asia started in Bangkok, Thailand not only because we have local support staff and offices but we believe the future of technology in and around Southeast Asia will revolve around Thailand as the hub. VPLS selected Thailand’s premier data center and solutions provider CS Loxinfo due to their high quality facility in the heart of Bangkok located in the Cyberworld Towers. Our Bangkok data center has diverse connectivity to major Internet junctions in Thailand and is well connected to provide high speed, low latency domestic connectivity.

Building Information 390 sq meter per suite
DC Description Internet Data Center is split into multiple suites for redundancy and isolation
UPS Systems N+1 UPS per suite
Generators Caterpillar two-megawatt diesel generators
Security 24x7x365 professional security services and support staff
CCTV and Biometric security system
Emergency Protection FM-200 Fire detection and suppression systems

Utility/Back-Up Power & Generator

A unique and intriguing aspect of the Bangkok data center is that all data center space is cut up into smaller suites allowing for redundancy and isolation in the event of an issue with a single suite. All power distribution units are fed by redundant battery powered UPS systems which connect to diesel generators and utility power that is fed on diverse paths dedicated to CS Loxinfo that is not shared with the rest of the building.

Security & Protection Features

As with all of our facilities, security and protection is of the upmost importance to VPLS. Biometric scanners and 24×7 security and support staff monitor the facility and building. All equipment that enters and leaves the facility must be tagged with a serial barcode and checked in and out.

Cyber World Towers

CSLOXINFO_0178

CSLOXINFO_0243

CSLOXINFO_0252
DSC00729

DSC00731

DSC00732

DSC00741


idc024

Share Button